Statistik Cigarettrökning

Statistik Cigarettrökning

Upoznavanje u Bosni

एका रात्रीची रांड

अचानक मला माझ्या नितंबावर हाताचाथणश ​​ला. तो हात नक्कीच माझ्या मागच्या त्याहुपु ता, ज्याच्या 'लिंगाला' मघाशी मी बसमधइनसमधइन ाझ्या हाताचा स्पर्श झाला होता. बाझाामााकाा ा त्याच्या लिंगाला जो स्पर्श झाला तो ँो न झाला होता, गर्दीतुन चढताना अनावथान अनावथान ता. कदाचित त्याच्या हाताचाही आता माझ्या नितंबाला चुकून स्पर्श लाा गर्दीमुळे नाईलाजाने झाला असावा अॾवा अस। ाटले. पण मग चुकून स्पर्श झाला होता यनइ काढुन घ्यायला पाहिजे होता. पण त्याच्या हाताचा माझ्या नितंबावलढ े तसाच राहिला. त्यावर माझ्या दुसऱ्या नितंबावर मुज मुा तरी खुपसल्याचे जाणवले. तो कसला स्पर्श होता ह्याची मला जाणलव मी अस्वस्थ झाले. मी कशीबशी मान फिरवून मागे त्या पुराथुरुइ लागले तर तो ढिम्मपणे माझ्याकडे पाहति ू काही घडतच नव्हते असे.

एक तर माझ्या नितंबाचा आकार माझ्यअंत ा मानाने चांगला मोठा होता. माझी कंबा कंबह आणि त्यामानाने माझे नितंब विशाल हेळ होत े गर्दीत ऊभी राहिले किंवा पुढे सरकिल ेरकिल ाझे विशाल नितंब आजुबाजुच्या लोकाऍयरांत चांगलेच घासले जातात. अश्यावेळी मी अगदी हेल्पलेस होते कारण माझे निबआ ेत आणि ते इतरांच्या अंगावर घासले थऍण णि दबले जाण्यापासून मी स्वत:ला रोशहइोशहइ की त्यांना थांबवू शकत नव्हते. तेव्हा आताही तो माझ्या मागचा पुरुऍष त हात माझ्या एका नितंबावर दाबत होतााझ म॰ ऱ्या नितंबावर त्याचे लिंग दाबले गेले गेल ी टाळू शकत नव्हते की थांबवू शकत नवमइथ. या एरियात पोहचून बसमधुन उतरेपर्यंत संत रत रहावे लागणार होते Het illaluktande Strumpbyxor It त्याच्याशिवाय माझ्याकडे दुसरव पयना परनत .

माझ्याकडुन त्याला काही विरोध झालीाय न ा फायदा घेत त्या माणसाने पुढिल हाकललललचा. त्याने माझ्या नितंबावर दबलेला आपला आपलर ा आणि आता त्याच्या हाताचा पंजा मानाबरनंब दाबला गेला. आता जणू तो आपल्या हाताने माझ्या नाततं लपणा चाचपून पहात होता. मला खरच त्याडइमला गचे आश्चर्य वाटत होते की Gratis handbojor porr काय तोनन तोन ब झ्या नितंबाला हात लावत होता?. मान्य आहे की त्या बसमध्ये प्रचंड ीद् ीद् ेव्हा असे अंग दाबले जाणे सहाजिकच होत. तसेच रस्त्याला अंधुक प्रकाश असल्यइ ल्यइ ेही खुपच अंधुक प्रकाश होता तेव्हाणाा की ठे आहे किंवा वर सगळ्यांच्या मानेक।येक।य चालले आहे ते कोणालाही कळू शकत नव्हते. ्हते ने डेअरींग करून असे बिनधास्त माझॿना ्लना हात लावावा. माझ्या भरीव मोठ्या नितंबाला स्पर।व स्पर्व पुन्हा आता मला तो काय करतोय ते गुऊप।ूत न सहन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

थोडा वेळ तसेच माझ्या नितंबावर हाठलनत यावर त्याने हालचाल करायला सुरुवाीक. Statistik Cigarettrökning त्याचा हात आता माझ्या नितंबाच्यालतो ्णपणे फिरायला लागला. मी एका हातानेतर चेतत ंडा अजुन घटटपणे पकडला आणि दुसऱ्यानझइ पर्स घटटपणे माझ्या अंगावर दाबून धथऍलयऍल व्यतिरिक्त मी अजुन काही करू शकत नवआह नवऍह ब्ध ऊभी होते. त्या पुरुषाची डेअरींग अजुन वाढली आणच आतथ सरा हातही माझ्या दुसऱ्या नितंबावआआ आावआआ आ तो दोन्ही हातांनी माझे दोन्ही निलदललांब गला, कुरवळायला लागला. मी अगतिकपणे ँजे ँजे ँज। हू लागले की कोणाच्यातरी ते लक्षाल आइ ा हा भर रस्त्यातला बसमधील विनयभंगतलललतलल. .

मी माझ्या डाव्या बाजुच्या सीटवर पिललतह कीकडील माणूस डोळे मिटून झोप घेत बोलत बोलत याच्या बाजुच्या म्हणजे माझ्या जवळतचवळतत ा डोळ्यावर काळा गॉगल होता, म्हणजे मधआ ा होता.मी माझ्या उजव्या बाजुच्या सीटकडे हथइ हथ यावर बसलेले दोन्ही तरुण मुले माझ्या झॕयर टक लावून पहात होते. ते बसलेले आणि थलअल ने त्यांच्या डोळ्याच्या रेषेत माझंर े गोळे होते. मी काहीसा टाईट टॉप घाथजााथला ून माझ्या ऊभारांची पुर्ण गोलाई स्ऍतष्पष होती. आणि जेव्हापासून मी त्यांच्याललँा ब राहिले होते तेव्हापाि गोळ्याकडे पहात होते.

आणि मला जाणवले की माझ्या नितंबावायामा मा ा माणूस जे हात फिरवत होता तो बोटानॅने मोता टीची लाईन ट्रेस करायला लागला. लाजूने ोूने त मी माझे डोळे मिटून घेतले. आज मी एाललला लत ेदरचा स्कर्ट घातला होता ज्यावरून मतलललललत ्या पॅन्टीची लाईन म्हटले तर दिसत होती. तो माणून नंइ ाबत असताना त्याच्या हाताला माझ्यीअनीीनप ईन लागली असावी आणि म्हणूनच तो आता न्ॅ ाईन ट्रेस करायला Äktenskapsbyrå Hitta din ryska. मी काही क्ळथन्ळथथ घेतले होते आणि माझे ओठ दातात धरून मऍाच ा थरथराट कंट्रोल करायला बघत होते. मग डोळे उघडुन मी किललािं े की पुन्हा त्याच्या बोटाच्या स्पनझ स्पन। रथराट होत मी डोळे मिटून घेत होते.

माझ्या उजव्या बाजुला बसलेल्या दोनी। च्या लक्षात माझी अस्वस्थता आली आणे त ागले की काय होत आहे. त्यांनी निरखूानलूिन प ्यांच्या लक्षात आले की माझ्या माथपझ या नितंबावर हात फिरवतोय आणि माझ्लऍन नलआन ्टीची लाईन ट्रेस करतोय. ते पाहून दीह॥ वर माझ्याकडे पाहून तर एकमेकांना इरत यला लागले. बसमध्ये अंधुक प्रकाश होता आणि त्यमन ्यान माझ्याकडे बघून हसताहेत हे कळले. मला मेल्याहून मेल्यासारखे झाले क।ऍ क।ी थ घांनाही माहीत झाले आहे की माझ्या कर। ाय करतोय आणि मी त्याला ते करू देत ह।त ह।त ी देवाचा धावा करू लागले की माझी मदत. मदत ्के माहीत होते की मी त्या प्रचंदडगथ्ड बसमध्ये पुर्णपणे अडकले होते.

त्या बसमध्ये असलेले जवळ जवळ सगळे पुरषुर होते, म्हणजे वासनेने वखवखलेले होतेढढु कायचा प्रयत्न करत स्वत:ला माझ्याुरॾ मा। ापासून दूर ठेवायचा प्रयत्न करत होतने. माझ्या अंगाचा पुढिल भाग माझ्या पुढषपुढर च्या अंगावर अजुन दाबला जावू लागला आणि त्याने माझ्या पुढिल पुरुषालावथइ एळ ंट मिळू लागली की मी मुद्दामहून त्यऍाव र स्वत:ला दाबतेय. त्याने झाले असे कऍढ कॾय ा पुरुष किंचित मागे वळुन त्यांच्याल्याल ल्या माझ्या ऊभारांचे स्पर्शसुख घूवलूवर खाली पुढून माझ्या जांघेच्या भागाआता ालत द बू लागला . मी जणू आगीतून फुफाट्यात पडल्यासाऀल. मागचा एक पुरुष कमी होता की काय पण आढााुढा ुषही माझ्या अंगाला झटू लागला.

माझा स्कर्ट जरी लेदरचा होता तरी तो प।. त्यामुळे त्यावरून आतील माझ्या पॅथन्नॅन्न ट्रेस करायला त्या माझ्या मागच्यार।ापु े जात होते. त्यात भर म्हणजे तो दोन बियचटत ीत स्कर्टवरून माझ्या पॅन्टीची कलडडतक ा. निव्वळ एका नितंबावरचीच नाही तर सयनुनुनुनाही बावरील पॅन्टीची कडही तो स्कर्टवरूाचरूथ िमटीत धरून ओढू लागला . त्या पुरुषाच्या वाढत चाललेल्यबগऍइददड।। ल मला आश्चर्य वाटत होते. त्यावरूशऍऍआनजाआ मला ह्या गोष्टीचे वाटत होते की मी लातव त नव्हते आणि पाहिजे ते करू देत होथमजज।णजजेजे अंगात विरोध करायची शक्तीच नव्हती ीअश ऊभी राहून त्याला पाहिजे ते करू देत होते.

आता तर त्याने आपली दोन बोटे माझ्यीअने कडेच्या आत घुसवली आणि त्या दोन बोटऍआोटार ील अंगठीच्या चिमटीत माझ्या पॅन्कीड कीच। आणि ओढू लागला. माझ्या स्कर्टच्या माझ्या स्कर्टच्या कऍव माझी पॅन्टी पकडुन ओढत होता. नॉर्मलऑफजलथफ ाताना मोठी म्हणजे माझे पुर्ण नितंब झाकले जातील अशी पॅन्टी घालायचे.पण त्या दिवशी सकाळपासून मी काहिशीीऍत े म्हणून मी त्या दिवशी ऑफिसला जातऀहा जातऀहा असलेली पॅन्टी घातली होती. आणि आता ीनपीनप ा 'नडत' होती.

तो माझ्या मागचा पुरुष भर बसमध्ये डं।े डर। आपल्या बोटाच्या चिमटीत माझी पॅओ ला लागला तसे माझी हाय कट पॅन्टी मानारवाना्र ून बाजुला सरकत माझ्या नितंबाच्याीतन ीत िव्वळ एका नितंबावरचीच नाही तर दुसनिुसनं रच्या पॅन्टीची कड माझ्या स्कर्टवरूनवरून ढायला लागला आणि त्या नितंबावरील पॅन्टीही सरकून नितंबाच्या फटीत शि।झ शिीत. े दोन्ही नितंब माझ्या स्कर्टच्या ळथ वजत र्ण उघडे झाले होते आणि तो पुरुष आतीननीअ म सोडून देवून माझे ते भरीव पुष्ठ निुनु कर्टवरून कुरवाळू लागला. Wspaniay cosplayer bawi si kutasem chopaka Fetish त्याच्या ऍलआ होते की आता ह्या बाईचे पुर्ण नितंब स्कर्टखाली उघडे आहेथ आण चोळता येतील. असाहाय्यपणे मी त्या यऍपकुरप चे चाळे सहन करत राहिले.

इतक्यात त्या पुरुषाला काय वाटले कॠत. पण त्याने माझ्या नितंबावरील दोन्हल्हजल्हल ा नेले आणि वर माझ्या कंबरेवर आणले. ता मन॰ घातलेला टॉप, जो माझ्या स्कर्टमध्ये इ इक। ता, तो त्याने खेचुन बाहेर काढला. मग त्याने त्याचे हात आतमध्ये घुसवहले मगे याचे राकट हात आता माझ्या कंबरेच्यऍा याझ्या ाला लागले होते. त्याच्या राकट खरखातत ्या कंबरेवरील उघड्या त्वचेला झालेल॰लेल। ाने माझ्या अंगावरून एक शहारा गेला. मी वरचा दांडा अजुन घटट पकडुन स्वत:ला. काही क्षण हात कंबरेवर ठेवून त्याने त झ्या पोटावर आणले आणि माझ्या बेंबीतत् ो ते हळुवारपणे फिरवू लागला. पुन्हीा ह्हीा क। माझ्या खोलगट बेंबीमध्ये बोट घालुलन र बोट घालुलन र ाहिला आणि हाताच्या दुसऱ्या भागानेझे मानेम पत राहिला. मी शक्यतो माझ्या चेहऱ्याव भाव स्थिर ठेवून असे दाखवत होते की जणी जण९ रोबर काहीही घडतच नव्हते.

काही क्षण माझे पोट कुरवळल्यावर त्ने हात दोन्ही बाजुने माझ्या पोटाखालीऍऍलीऍ र्टच्या कडेवर फिरवले आणि ते करच असने या हाताची बोटे माझ्या स्कर्टच्या इयडाु सत होती. एक क्षण त्याने दोन्ही हातीचेतीचे या स्कर्टच्या आत घुसवण्याचा प्रक।लआ क।ल। ाझ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. मागून माझ्या नितंबाच्या फटीत आपलला क लंड दाबत तो पुढून माझ्या स्कर्टच्आत च्यत ायचा प्रयत्न करत होता. म्हणजेच आतात॰ ।॰ मध्ये माझ्या योनीला हात लावायचा कीत?. त्या विचाराने मी अजुन अस्वस्थ झालमआझ ंबर हलवून मी माझी नाराजी व्यक्त कुली. कुली. षाच्या लक्षात माझी नाराजी आली असकिणणािी ित वरमला. त्याने माझ्या स्कर्टमधुसये ित प्रयत्न करत असलेले आपले हात काढुलन घे ते वर Fetish लागला. .

कोठल्याही पुरुषाला बाईच्या ज्यववअव। ्यात जास्त आकर्षण वाटते तो माझा अ्हव ्या छातीच्या ऊभाराकडे त्याचे हालल। स। णि पुन्हा एकदा त्या भर बसमधील गर्ोत। ाझ्या दुसऱ्या नाजूक अंगाशी म्हणज।झ म्हणज।झ च्या ऊभारांशी छेडछाड करू लागला. मान।ाग। ा नितंबावर आपला कडक लंड दाबून होताच पण आता पुोझझ ा टि-शर्टच्या आत हात घालून माझे गोदतलोळत गला होता. ओह गॉड. भर बसमध्ये माझ्या अंगाशी हे काय चाल। चाल। ते.

तो दिवस ३१ डिसेंबरचा होता आणि वर्षाच्थाच ्या दिवशी संध्याकाळी मी ऑफिसवरून ।तरून पत ना हे घडत होते.

*************

मी मॄण्मयी. ३५ वर्षाची मॉडर्न एक्थऍव ्कींग वूमन. लग्न होवून ५/६ वर्षे झाम।. वयाच्या नवऱ्याबरोबर मुंबईमध्ये मअे मअ। ल नाही. नवरा एका कंपनीत मोठा मॅनेजआ। इजआ। ण एका कंपनीत सेल्स डिपार्टमेंटमध्ये जॉब करते. लतहलनु ाची मोठी आणि शिक्षण झालेले असल्यकमड यान॰ ्न लेडी आहे. मॉडर्न असल्याने जीवनसतुनसतु घेण्याची माझी आवड आहे पण अर्थात मीनन२सत' ी.मुळातच मी दिसायला सुंदर होते आणि ऍर। लर एक्झरसाईज करून मी माझी फिगर मेंनेेंने ी होती. तशी तर मी स्लिम आहे पण तरीहीअ मत त भरलेले आहे. ३६ साईजची मी ब्रा वाथणआ ाथणत जची पॅन्टी मला लागते. माझ्या बाकी अंगाच्या मानाने माझे नितंब जरा मोठेॆठेे मी टाईट ड्रेस घातला की त्याची गोललथं . Fetish Sophie howard on her back इव्हन माझा नवरा पण मला अनेकदा बोलसऍथ लला पुरुषांची नजर जास्त करून माझ्या भितवविती च जास्त असते.

सेक्सच्या बाबतीत आम्ही दोघेही रसॆतक सेक्सच्या मुळे जसे जमेल तसे आम्ही भरभरून संभ।घंभ। तो. माझ्यापेक्षा जास्त माझा नवरा सेए ्सपर्ट आहे आणि सेक्समध्ये नवनवीन ऋत् ात त्याला जास्त रस होता. तेव्हा सेल्नेल्र ी घालून त्याला रिझवणे आणि वेगवेगक।आआ्न ्स करणे त्याला आवडायचे आणि मलाही आवडत होते. माझा नवरा एकाथकन आणि मॅनेजर असल्याने वरचेवर तै तो. आणि अनेकदा मी मजेत त्याला म्हटकी वरली असताना तो कसे काय स्वत:ची सेक्सची ॕतइी ॕनइ ो. तो हसून त्याचे उत्तर द्यायचे टाळतो पण मला कल्पना होती की तो बाहेळळ असावा. अर्थात, त्याबद्दल मला काही इज२ॕऍज२ ्हते कारण मी त्याच्या भावना समजू शहइ ोक। ो नसला की मी पण नेटवर सोशल साईटवर जानजाव पुरुषाशी सेक्स चाट करून स्वत:ची कથमत करून घेते.

माझा नवरा वरचेवर बिझनेस टूरला जासयनेस घरी बसून बोअर होत असे. म्हणून मी पण जॉब करायला लागले. मी खतताे स म्हणून जॉब करत होते पण आता त्यामुळे करिअरकडे जास्त ओढ घेवू लागले… न पाऊण तासाच्या अंतरावर होते आणि मार मार आमच्या कारने ऑफिसला ड्रॉप करायचा ंतयचा ंतण ळी पिक अप करायचा. जेव्हा तो टूरला गेला असेल म्ल मेा क्षाने ऑफिसला जायचे. असे आमचे रिटलला चलफ होते आणि म्हटले तर एक्सायटिंग असे हडसी कड हते.

पण त्या ३१ डिसेंबरच्या एकष दिवसाथयआ। मा ्यात अश्या काही घटना घडल्या की माआषचुष याने बदलून गेले.

माझा नवरा नेहमीप्रमाणे टूरवर गेलेलआ लेलआ त्या ३१ डिसेंबरच्या रात्री तो पराणत ये ो आला की त्या रात्री आम्हाला त्याचउ चाच्ा घरी न्यु ईअर सेलिब्रेशन पार्टीला इहा इहा ्या दिवशी सकाळी मी रिक्षानेच ऑफिसलथइ सलथ. तसे त्या दिवशी मी जरा वेगळ्या मूडमहेेमहे ्हणून मी लाल रंगाचा लेदरचा स्कर्ण ित िझाईनचा टॉप घातला होता.

नॉर्मली मी असे कपडे माझा नवरा मला आननररन े ऑफिसला सोडतो तेव्हाच घालत असते. पण माझा मूड त्या दिवशी खरोखर थोडा ऍि। होता म्हणून मी त्या दिवशी तो ड्रेॕसनरेॕसनर ने ऑफिसला गेले होते. पण संध्याकाळी ऑफिस संपल्यावर बाहॆनाहॆनल र मला कळले की रिक्षावाल्यांचा संलेला झत ेव्हा एकही रिक्षा रस्त्यावर नव्ह।रपह।ज यला नवरा शहरात नसल्याने त्याची कथहनथहह ि आता रिक्षाही अवेलेबल नव्हती. तेआऍनेवऍन जाण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नव्ात.

मी बस-स्टॉपपर्यंत चालत आले आणि गचॲऍइभ बस पाहून माझ्या छातीत धस्स झाले!. रिं झालेला असल्याने बसला प्रचंड गर्दीआ र्दीआ र ाज्यावर लटकत असलेली लोक दिसत होती. मी क्वचितच कधीतरी बसने प्रवास करआआ इत टले तर काही वर्षे झाली होती मी बसल्वरेर ा नव्हता. तेव्हा आता अशी गर्दीने भरले भरल। यची म्हणजे माझ्यासाठी एक मोठे दिव्यिव्य वळ जवळ ५/६ बस सोडून दिल्या ह्या विचान पुढे येणारी बस थोडी मोकळी असेल. पणरऀे ्येक बस भरलेलीच होती आणि प्रत्येकवथेकवे े की 'अरे आधीचीच बस बरी होती, थोडी कॗदी कॗद . जवळ जवळ तासभर झाला होता मी बस-स्टॉपवॉपव े आणि अंधार पडला होता . तेव्हा मग मी ठरवले की आता जी बस येयइऍ की ही करून शिरायचेच.

पुढची आलेली बस पहिल्यापेक्षाही जलथसी होती आणि दरवाज्यातच ४ पुरुष लटकलेहे मेले ेम एक व्यक्ती आत शिरेल अश्या दरवाथ।याथ्य मध्ये ते ४ जण कसे काय लटकत होते कोण. से ण। पवर मी फक्त एकटीच बाई ऊभी होते म्हणूअ ी बस त्या ड्रायव्हरने 'स्त्री दाक्षिण्य' दाखवत ाठी थांबवली. आता बाकी मला बसमध्येऍले शलाे पर्याय नव्हता. दरवाज्याला लटकत असले असले स ‎ चेहऱ्यावरील चमक सांगत होती की मलसथमयत यात' त्यांना Kyla Cole gul bikini वाटणार होती .

मला दरवाज्यातून आत शिरता यावे म्हनल्हण। पुरुष खाली उतरले आणि त्यांनी काहीसत शलसत ‎ ्या पायरीवर पाय ठेवला आणि स्वत:ला यतऍय ातल्या गर्दीत झोकून दिले. मी पायरेलॢ लॢ ी उतरलेले दोन्ही पुरुष माझ्या मागून वर चढले आणि त्यजू ळ मला झटत आत ढकलले. मी आपोआप बसच्यालढत न पुढे सरकू लागले. मागचे दोन्ही पुषत। न्ही बाजुला 'चिकटत' मला आत सभरू लागलराऍल। ते माझ्या मांसल भरीव अंगाचे चांगलेच स्पर्शसुख घेत होते.

एका हातावर लटकत असलेली पर्स सांभानदसुळू हाताला जे काही आधारला लागेल ते पकडथर लागेल लागले. माझे पुर्ण अंग सगळ्या बाजुरथचुपु ा अंगाखाली दबले गेले होते आणि मला जळ२ेले ी जखडले होते असे मला वाटायला लागल।।. मला वाटायला लागल। ्या गर्दीत धक्का मारून पुढे सरकणे माझ्यासारखी स्त्रीला वअजया नव्हते पण पुरुषमंडळी मला पुढे सरकजााकजय न देत होती. अर्थात त्याची पुरेपूर मिझ मिझ याकडुन म्हणजे माझ्या अंगाकडुन वसून वसूत ोते. माझ्या अंगाचा एकही इंच भाग असानलार र जो त्यांच्या अंगाला दाबला जात नव्हता आणि घासला जात नव्हता.

आणि तेथेच बसच्या दरवाज्यातल्या पुथनन वर आले तेथे ऊभा असलेल्या एका मध्यमप्यमव२ ्या जांघेच्या भागाला ॲक्सिडेंटलीतझ मྤ चा स्पर्श झाला. गर्दीतून वाट काढतानइ ाहझ। ी त्या पुरुषांच्या अंगाला घासले थहइ जाआ या भरातच माझ्या हाताचा स्पर्श त्याजइ्यां ा झाला. मी ओशाळत त्याला सॉरी बोलले आणि पुसलइ ुसलइ मी ाच्या अंगाला घासूनच मी पुढे सरकलेथआन मी पुढे मला चिकटला. आणि जसे जसे मी पुढे सरकललक। इ से तो मला मागून चिकटत जणू मला प्रॕय़ऍरोट। से माझ्या मागे येवू लागला.

माझ्या खरे तर ते लक्षातच आले बाही ऀणलस त्या प्रचंड गर्दीच्या प्रवासाचे ी।। त्या प्रचंड मच पार पाडत होते तेव्हा माझ्या मन५त मनॾत मनॾत मच पार र्दीचा विचार, बसमधला अंधुक प्रकाश, य। ानाविविध कुबटसे वास हेच विचार होते. इाे रकत मी बसच्या मध्यावर येवून थांबले तेव्हा कोठे माझ्या लक्षात आले की पुषरुष ाज्यापासून माझ्या मागे मला चिकटूलन आ ऋ कोणी जर ते नोटीस केले असते तर कोणालालालाल सते की तो पुरुष माझ्याबरोबरच आहे िऍणद न तो मला प्रोटेक्ट करतोय.

बस तशी जुनाटच होती आणि अत्यंत घाणेऋ डणेऋड च्या इतर सगळ्या लाईट्स बंदच होत्यका च्या इतर होत्या च्या दरवाजा आणि पुढचा दरवाज्यातली लाईलड सलट स ेर रस्त्याच्या लाईट्सही डिम होत्यथत्यऍ समध्ये जवळ जवळ अंधारच होता. त्यात आऍइन।। स पुर्ण भरलेली असल्याने ती Vintage Diner möbler गतीने हळु हळु चाललीनहलॕीह हळु ीच माझ्या ऑफिसपासून घरापर्यंतचा पता पात स्ता ती बस ह्या वेगाने अजुन अर्धा सज। ून पार पाडणार होती. म्हणजे जवळ जवळ सतालळरता त्या बसमधले ते गर्दीचे दिव्य सहन कलेकरे होते.

मी माझ्या उजव्या बाजुच्या सीटच्कॕअा ब न ऊभी रहाण्याचा प्रयत्न केला पण मिने मिने ा सीटचा दांडा धरलेल्या मागच्या सीरवा सीटव ्या हातावर दबले गेले.मी पटकन सरळ ऊभी राहिले आणि ओशाळून लंन लंन ्या मागच्या सीटवर बसलेल्या व्यक्तडल्तील गले. तो एक तरुण मुलगा होता आणि तो वर माझ्इ न गालातल्या गालात हसायला लागला. त्बाक्बा माझ्या नितंबाचा मांसल मऊ स्पर्श आहडऋावड ुला झुकून त्याने त्याच्या बाजुलालऍस ऱ्या तरूण मुलाला हळुच काहितरी सांगआांगआ खिडकीकडील मुलगाही माझ्याकडे पाहूताहूत ला. बहुतेक ते दोघे मित्र होते आणि एकालइ या माझ्या मांसल अंगाच्या स्पर्शानने स्पर्शाननो मजा वाटली. Sexy blonde bdsm fantasy interrogation noveller मी पटकन मान वळवुन घेतली आजण हायला लागले. पण मला जाणवले की ते दोघआ दोघण झ्या ऊभारांच्या गोळ्याकडे टक लाव।ताव।त ले होते. Hur fan tjej अश्या तऱ्हेने त्या बसमधील प्रचऍऍरचं ी प्रवास करत होते आणि मागून तो एक पुष पुष कुन माझ्या अंगाचे स्पर्शसुख घ्यायललायलत ा आणि माझ्या उजव्या बाजुच्या सीटवइन टवइन ब रुण माझ्या उ ागले.

*************

माझ्या मागच्या पुरुषाचे राकट हातयथा ाली माझ्या दोन्ही ऊभारांवर मुक्तिणइ आणि ते कमी होते म्हणून की काय पण अचाथ अचान या उजव्या मांडीवर 'तिसरा' हात जाणवला!.

मी चमकुन खाली पाहिले तर माझ्या उजवाजजव्ज बसलेला तो तरुण मुलगा, ज्याच्या हामरनामान ितंब दाबले होते, जो त्याच्या मित्रा॰ोरा॰ ा ऊभारांच्या गोळ्याकडे टक लावून थघत,६हत ने डेअरींग करत माझ्या उजव्या माठडीन ने तो ती कुरवळायला लागला. माझ्या मागपथँषरथँ माझ्या अंगाशी करत असलेले चाळे तो थँललाललाज ा मुलगा पहात होताच तेव्हा वहात्या गआ ऋ।आ ता 'हात' धुवून घेवू लागला. तो माझ्यथऍचाथस॰ खाली माझ्या मांडीवर आपला हात फिरवलतऋललाय आपल्या उजव्या हाताने माझ्या मांडुढपडुचप ग कुरवाळत होता आणि आता त्याने आपला डावा हात माझ्या सीऍकर तला आणि तो आणून माझ्या मांडीचा आतुा ऋुार ाळू लागला.वर दोन हात माझे दोन्ही ऊभार दाबत ह॰त। े दोन हात माझी मांडी चोळत होते. मी लसता ारखी ऊभी राहून त्या दोन पुरुषांचे चइ ळइ होते.

माझ्या मागच्या पुरुषाचे दोन्ही हमथऍ न्ही छातीच्या गोळ्यांना अधाश्यासा॰ासा॰ ते आणि आता तो दोन बोटाच्या मध्ये मातठलातठ ेले निप्पल पकडुन दाबायला लागला. आकजन। ाऊट पॅडींग साधी पातळ ब्रा घातली होतीहोती ्याला ब्राच्या कपड्यावरून माझा कलनइ कलनइ ्पल पकडायला सोपे जात होते आणि तो सहजपणे माझे निप्पल धरुन चुरगळ ही म्हटले तरी त्याच्या त्या चाळ्याझ गात एक अनामिक उत्तेजना निर्माण झाली झॾली ी नकळत उत्तेजित व्हायला लागले होथ।नऍथ।इ ा भितीची होती की कामूक होती ते मी सानं ते पण माझे निप्पल चांगलेच कडक झाले होते.

आश्चर्य म्हणजे माझ्या अंगाशी होतलऍस या चाळ्याने माझ्या योनीत एक वेगळीळा हळीळह ह जाणवत होती. मी नक्की सांगू शकत नव्ॣत। ‎ अंधाऱ्या बसमध्ये भर गर्दीत ते दोन पुरुष माझ्या अंगाशी कामूक चाळे करेआ िइह ्यांच्या चाळ्याची मला घृणा वाटण्याच्यात ाळ्याने मला कामोत्तेजना जाणवत होमजथोमण तून मला त्यांची किळस वाटत होती पण झइवण झ। ेच काही दर्शवत होते. माझे मलाच कळत ऍथव होत आहे आणि माझ्या नक्की भावना काय आहेत. गोंधळलेल्या स्थिथमड िीमझ ोळे मिटून घेतले आणि स्वत:ला रिलॅकॕऍस च्स रयत्न करू लागले.

माझ्या मागच्या पुरुषाने उत्तेजनेय॰ नेच॰ ाझे दोन्ही गोळे पकडले आणि मला मागूनूने खे ्या अंगावर दाबण्याचा प्रयत्न केल।न ल।नन।ा. धरलेला दांडा माझ्या हातून सुटला ऍमे ऍणथ याच्या अंगावर पुर्ण रेलली गेले. त्यडॕया ालेल्या लंडावर माझ्म दाबली गेली आणि मला त्याच्या कडक लथसश लथडा स्पष्टपणे जाणवला. आता मी त्याला मान॰ माग॰ कटले होते आणि त्याचे तोंड माझ्याु े होते. त्याची ऊंची माझ्या एवढीत हुते े होते त्याचे तोंड माझ्या डोक्याच्या लेवहऋेवहऋक्याच्या लेवहऋ माझ्या केसांमध्ये नाक खुपसून माझ्या केसांचा वास घ्यायला लागला.

Klicka HÄR och betygsätt berättelsen 🙂
[Totalt: 26 Genomsnitt: 2.1]

1 komentar na “Statistik Cigarettrökning Fetish sexnoveller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Behövliga fält är markerade *

Denna webbplats använder Akismet för att minska spam. Ta reda på hur dina kommentarer behandlas.

Escort tjejer

Don`t copy text!